လွတ်လွတ်လပ်လပ် (MM3) | လြတ္လြတ္လပ္လပ္ (ZG)

လွတ်လွတ်လပ်လပ် Artist: ထန်သောင် Composer: Album: Myanmar Praise and Worship Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

လွတ်လွတ်လပ်လပ် (MM3) | လြတ္လြတ္လပ္လပ္ (ZG)

အလိုအပ်ဆုံးလိုအင် (MM3) | အလိုအပ္ဆံုးလိုအင္ (ZG)

အလိုအပ်ဆုံးလိုအင် Artist: Thang Tawng Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အလိုအပ်ဆုံးလိုအင် (MM3) | အလိုအပ္ဆံုးလိုအင္ (ZG)

ဆာလံသီချင်း (MM3) | ဆာလံသီခ်င္း (ZG)

ဆာလံသီချင်း Artist: Thang Tawng Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ဆာလံသီချင်း (MM3) | ဆာလံသီခ်င္း (ZG)

ဘုန်းတန်ခိုးနဲ့ဖြတ်လျှောက် (MM3) | ဘုန္းတန္ခိုးနဲ႔ျဖတ္ေလွ်ာက္ (ZG)

ဘုန်းတန်ခိုးနဲ့ဖြတ်လျှောက် Artist: ထန်သောင်နှင့်အဖွဲ့ Composer: ဂျော်ရှဝါး Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ဘုန်းတန်ခိုးနဲ့ဖြတ်လျှောက် (MM3) | ဘုန္းတန္ခိုးနဲ႔ျဖတ္ေလွ်ာက္ (ZG)

အနီးဆုံး၌ရှိချင်တယ် (MM3) | အနီးဆံုး၌ရွိခ်င္တယ္ (ZG)

want to be in the nearest Artist: Thang Tawng Composer: A Hkee Dar Album: Myanmar Praise and Worship Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အနီးဆုံး၌ရှိချင်တယ် (MM3) | အနီးဆံုး၌ရွိခ်င္တယ္ (ZG)