ကျေးဇူးတော်နေမဝင်သေးခင်

Myanmar Gospel Songs > Myanmar Gospel Song > Contemporary Gospel Song > ကျေးဇူးတော်နေမဝင်သေးခင်

ကျေးဇူးတော်နေမဝင်သေးခင်

တေးရေး-စံပီး
တေးဆို-စံပီး၊ကျင်လျန်းမုံ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *