ဘဝရဲ့နေရာ

ဘဝရဲ့နေရာ
တေးဆို – ထူးအယ်လင်း၊ မီးမီးဂဲလ်

From : https://www.facebook.com/myanmargospelsongs

Life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *