စဉ်းစားရန်

စဉ်းစားရန်
တေးရေး-စံပီး
တေးဆို-မျိုးကြီး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *