အိုသန့်ရှင်းဝိညာဉ်

VERSE
အို သန့်ရှင်းဝိညာဉ်  ကျွန်ုပ်အလိုအပ်ဆုံးသခင်
ဆင်းကြွပါ ဆင်းကြွပါ
သခင်ရဲ့အသက် ကျွန်ုပ်အထဲ၌ ပြည့်လျှံစေ
ဆင်းကြွပါ ဆင်းကြွပါ

CHORUS
မျက်မှောက်အရပ်၌ အတမ်းတဆုံး
ဝိညာဉ်ဆင်းရဲထဲမှ အတမ်းတဆုံး
အတွင်းနှလုံးသားမှ အတမ်းတဆုံး
အတမ်းတဆုံး သခင် ဆင်းကြွမူပါ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *