ထာဝရချစ်သူ

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ
တေးဆို – အက်စတာမွန်း

VERSE 1
ဟန်ဆောင်ချစ်ပြီး မေတတာမရှိသူ ကျွန်ုပ်သိပြီ လည့်စားသောသူ
သင်နှင့်ကျွန်ုပ် ယခုလုံးဝမဆိုင် တွေ့ပြီ ထာဝရချစ်သူ
ထာဝရမေတတာနှင့် တို့ကိုချစ်သူ အသက်ပေးကာ ကယ်တင်ခဲ့သူ
ဘဝဆုံးထိခိုင်မြဲသစစာနှင့် တို့ကို ထာဝရချစ်သူ။

CHORUS 1
(ဟာလေလုယာ ချီးမွမ်းမည်)၂
ထာဝရ အသက်ကိုပေးသူ
ကောင်းကင် ခေါ်ဆောင်မည့်သူ။

VERSE 2
ထာဝရမေတတာနှင့် တို့ကိုချစ်သူအသက်ပေးကာ ကယ်တင်ခဲ့သူ
ဘဝဆုံးထိခိုင်မြဲသစစာနှင့် တို့ကိုထာဝရချစ်သူ
ထာဝရမေတတာနှင့် တို့ကိုချစ်သူအသက်ပေးကာ ကယ်တင်ခဲ့သူ
ဘဝဆုံးထိခိုင်မြဲသစစာနှင့် တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်သူ။

CHORUS 2
(ဟာလေလုယာ ချီးမွမ်းမည်)၂
ထာဝရ အသက်ကိုပေးသူ
ကောင်းကင် ခေါ်ဆောင်မည့်သူ

ENDING
(ဟာလေလုယာ ချီးမွမ်းမည်)၂
ထာဝရ ကောင်းကင်နိုင်ငံထိတိုင်
တို့ကိုချီဆောင်မည့်သူ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *